RODO

Zmiana Inspektora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych od dnia 06.05.2019r. funkcję Inspektora Rodo w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach pełni pan Adam Adamczyk,

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel: 503-724-226.

Klauzula informacyjna dla rodziców

Drogi Rodzicu,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach, z którym można sie kontaktować:
• listownie pisząc na adres szkoły: 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 21,
• dzwoniąc pod numer telefonu 32 238-75-25
• pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych: Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 503-724-226
3) Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności przedszkola oraz osiągnieć i umiejętności ucznia na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w związku z obsługą informatyczną, organizacyjną, finansową, w tym Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich.
5) Posiadasz prawo do:
• do dostępu do treści danych osobowych,
• żądania sprostowania (poprawiania) danych, które są nieprawidłowe,
• żądania usunięcia danych, po wycoaniu zgody, która stanowiła podstawę przetwarzanie danych,
• do ograniczenia przetwarzania,
6) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
11) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
12) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.


 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów/rodziców/opiekunów

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach

 1. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest pan

 Adam Adamczyk tel: 503-724-226.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej
 2. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów np. do zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane
  do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
 4. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach  nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 6. Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe,
  w pozostałym jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.