Strona główna

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
  Juliusza Rogera z siedzibą w Sośnicowicach, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  tel. 32) 238 75 25.
 • Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
 • Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie 6 lit. c RODO, prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
 • Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 • Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 • Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 • Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacja dotycząca osób objętych monitoringiem wizyjnym

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, z siedzibą przy Można się z nami kontaktować:

 • listownie, pisząc na adres siedziby,
 • telefonicznie pod numerem: 32 238-75-25
 • pisząc na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres siedziby administratora, lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, jednak nie dłużej niż 28 dni od dnia nagrania.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do kopii danych, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do ograniczenia przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, podmiotom, które na podstawie zawartych umów realizują obsługę techniczna i serwisową monitoringu wizyjnego oraz podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do nagrań.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zmiana Inspektora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych od dnia 06.05.2019r. funkcję Inspektora Rodo w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach pełni pan Adam Adamczyk,

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel: 503-724-226.

Klauzula informacyjna dla rodziców

Drogi Rodzicu,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach, z którym można sie kontaktować:
• listownie pisząc na adres szkoły: 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 21,
• dzwoniąc pod numer telefonu 32 238-75-25
• pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych: Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 503-724-226
3) Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności przedszkola oraz osiągnieć i umiejętności ucznia na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w związku z obsługą informatyczną, organizacyjną, finansową, w tym Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich.
5) Posiadasz prawo do:
• do dostępu do treści danych osobowych,
• żądania sprostowania (poprawiania) danych, które są nieprawidłowe,
• żądania usunięcia danych, po wycoaniu zgody, która stanowiła podstawę przetwarzanie danych,
• do ograniczenia przetwarzania,
6) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
11) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
12) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.


 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów/rodziców/opiekunów

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach

 1. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest pan

 Adam Adamczyk tel: 503-724-226.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej
 2. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów np. do zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane
  do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
 4. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach  nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 6. Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe,
  w pozostałym jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

biblioteka 2

KATALOG ONLINE BIBLIOTEKI

Sposób logowania jest taki sam, jak do dziennika elektronicznego.